在上面的搜索框内输入条件,点击检索,就可以找到相应汉字的拼音、部首、笔划、注解、出处。新华字典是为字词提供音韵、意思解释、例句、用法等的工具书。新华字典以收字为主,为了配合社会发展需求,收字数量激增并发展出不同对象、不同行业及不同用途的词典。《新华字典》是中国第一部现代汉语字典。最早的名字叫《伍记小字典》,但未能编纂完成。自1953年,开始重编,其凡例完全采用《伍记小字典》。从1953年开始出版,经过反复修订,但是以1957年商务印书馆出版的《新华字典》作为第一版。原由新华辞书社编写,1956年并入中科院语言研究所(现中国社科院语言研究所)词典编辑室。新华字典由商务印书馆出版。历经几代上百名专家学者10余次大规模的修订,重印200多次。成为迄今为止世界出版史上最高发行量的字典。

热门查询:鸿

按拼音查:
Aa ai an ang ao
Bba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu bun
Cca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
Dda dai dan dang dao de dei den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
Ee en eng er
Ffa fan fang fei fen feng fo fou fu
Gga gai gan gang gao ge gei gen geng gi gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
Hha hai han hang hao he hei hen heng ho hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
Jji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
Kka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
Lla lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lüe lun luo
Mma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
Nna nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nuan nüe nuo
Oo ou
Ppa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
Qqi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
Rran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
Ssa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
Tta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
Uuu
Wwa wai wan wang wei wen weng wo wu
Xxi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
Yya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
Zza zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

按部首查:
1画: 丿
2画:
3画: 广
4画:
5画:
6画:
7画:
8画: 齿
9画:
10画:
11画: 鹿
12画:
13画:
14画:
15画:
16画:
17画: